فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۴۶
  با ثبت شاخص کلی 53؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد و منواکسید کربن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۸
  با ثبت شاخص کلی 59؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
  با ثبت شاخص کلی 53؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۵۳
  با ثبت شاخص کلی 62؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلابنده ذرات معلق از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷
  با ثبت شاخص کلی 51؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۱۹
  با ثبت شاخص کلی 61؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا پاک است
  چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۳۸
  با ثبت شاخص کلی 42؛

  هوا پاک است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
  با ثبت شاخص کلی 62؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا پاک است
  یکشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰
  با ثبت شاخص کلی 47؛

  هوا پاک است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا پاک است
  شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۱۷
  با ثبت شاخص کلی 42؛

  هوا پاک است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.