•  
   منبع خبر : 1003
   تعداد بازدید: 149
   کد: 200668
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

   لکه گیری مکانیزه و دستی 10 هزار متر مربع آسفالت معابر اصلی و فرعی منطقه هشت

   سرپرست شهرداری منطقه هشت گفت: عملیات لکه گیری مکانیزه و دستی 10 هزار متر مربع آسفالت معابر اصلی و فرعی منطقه هشت شهری با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و ایمنی در تردد شهروندان و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری انجام می شود.
   لکه گیری مکانیزه و دستی 10 هزار متر مربع آسفالت معابر اصلی و فرعی منطقه هشت

   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امید رضا رحمانیان با بیان این خبر اظهار کرد: معابر شهری به طور داﺋﻢ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ از تنش های ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ و ﺑﺴﺘﺮ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ تنش ها ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎﯾﯽ در روﺳﺎزی و ﺑﺮوز ﺗﺮک ﻫﺎ، ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و انواع دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ می شود.
   وی افزود: ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮوز ﺧﺮاﺑـﯽ ﻫـﺎ و ﻧﻘﺎﯾﺺ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، روسازی ها ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺪف ازﻧﮕﻬﺪاری روﺳﺎزی، اﺻﻼح ﻧﻘﺎﯾﺺ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ خرابی ها و ﺣﻔﻆ روﺳﺎزی از آﺳﯿﺐ و ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ است.
   سرپرست شهرداری منطقه هشت بیان کرد: با عنایت به موقعیت استراتژیک منطقه هشت در هسته مرکزی شهری مشهد و و وجود شاهراه های ارتباطی و مواصلاتی و نظر به لزوم ارتقای کیفی و بهسازی معابر و پیاده روها با شناسایی و اولویت بندی نسبت به لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر اقدام شده است .
   رحمانیان خاطرنشان کرد: آسفالت های معابر شهر که در اثر شرایط جوی و تردد وسایل نقلیه سنگین تخریب شده به شیوه مکانیزه و با استفاده از دستگاه تراش لکه گیری وآسفالت ریزی می شود. نقاط شناسایی شده ابتدا کاترزنی شده و محل های حفاری با مصالح استاندارد زیرسازی و بر اساس اصول فنی لکه گیری و آسفالت می شود.
   وی اضافه کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه هشت در هسته مرکزی شهر و امکان ایجاد ترافیک با استفاده از این شیوه به جای روش دستی و سنتی، علاوه بر صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی، می توانیم شاهد کاهش آسیب پذیری و افزایش طول عمر ترمیم های آسفالت معابر باشیم.
    

   تعداد بازدید: 149
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
  • تبلیغات

     


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .